Hopp til innholdet

Sekretesspolicy

Köpvillkor i webbutiken

Detta köp styrs av följande vanliga försäljningsvillkor för konsumentköp av varor över Internet. Konsumentköp över internet regleras huvudsakligen av avtalslagen, konsumentköpslagen, marknadsföringslagen, ångerrättslagen och e-handelslagen, och dessa lagar ger konsumenten oförutsedda rättigheter. Lagarna finns tillgängliga på  www.lovdata.no.  Villkoren i detta avtal ska inte tolkas som att de begränsar de lagstadgade rättigheterna, utan anger parternas viktigaste rättigheter och skyldigheter för handel.

Försäljningsvillkoren har utarbetats och rekommenderats av den norska konsumentverket. För en bättre förståelse av dessa försäljningsvillkor, se den norska konsumentverkets guide här.

1. Avtalet

Avtalet består av dessa försäljningsvillkor, information som tillhandahålls i orderlösningen och eventuellt särskilt överenskomna villkor. I händelse av konflikt mellan informationen kommer det som särskilt avtalats mellan parterna att gälla, så länge det inte strider mot obligatorisk lagstiftning.

Avtalet kommer också att kompletteras med relevanta lagbestämmelser som reglerar köp av varor mellan företag och konsumenter.

2. Partene

Säljaren är Lunelamper.no v / Blogg Håland, Rognelia 9b 4622 Kristiansand, post@lunelamper.no, [46974514], [923527540MVA], och kallas nedan säljaren / säljaren.

Köparen är den konsument som gör beställningen, och kallas nedan köparen / köparen.

Pris

Det angivna priset för varan och tjänsterna är det totala pris som köparen måste betala. Detta pris inkluderar alla skatter och extra kostnader. Ytterligare kostnader som säljaren innan köpet inte har informerat om ska köparen inte bära.

4. Att ingå avtal

Avtalet är bindande för båda parter när köparen har skickat sin order till säljaren.

Avtalet är dock inte bindande om det har förekommit skriv- eller skrivfel i erbjudandet från säljaren i beställningslösningen i webbutiken eller i köparens beställning, och motparten insåg eller borde ha insett att ett sådant fel förelåg.

5. Betalningar

Säljaren kan kräva betalning för varan från det att den skickas från säljaren till köparen.

Om köparen använder ett kreditkort eller betalkort vid betalning kan säljaren reservera köpeskillingen på kortet vid beställning. Kortet debiteras samma dag som varan skickades.

Vid betalning med en faktura utfärdas fakturan till köparen när varan skickas. Betalningsfristen anges på fakturan och är minst 14 dagar från mottagandet.

Köpare under 18 år kan inte betala med en efterföljande faktura.

6. Leverans

Leverans sker när köparen, eller dennes representant, har tagit över saken.

Om leveranstiden inte anges i beställningslösningen måste säljaren leverera varan till köparen utan onödigt dröjsmål och senast 30 dagar efter beställningen från kunden. Varan måste levereras till köparen om inte annat avtalats mellan parterna.

7. Varans risk

Risken för varorna övergår till köparen när han eller hans ombud har fått varorna levererade i enlighet med punkt 6.

8. Ångerrätt

Om inte avtalet är undantaget från ångerrätten kan köparen häva köpet av varan i enlighet med ångerrättslagen.

Köparen måste meddela säljaren om användningen av ångerrätten inom 14 dagar från det att tidsfristen börjar gälla. Tidsfristen inkluderar alla kalenderdagar. Om tidsfristen upphör på en lördag, helgdag eller allmän helgdag förlängs fristen till närmaste arbetsdag.

Avbokningsfristen anses ha uppfyllts om avisering skickas före tidsfristens utgång. Köparen har bevisbördan för att ångerrätten har utnyttjats, och anmälan bör därför göras skriftligen (ångerrättsform, e-post eller brev).

Avbokningsperioden börjar löpa:

  • Vid köp av enskilda artiklar löper ångerperioden från dagen efter att varan (erna) har mottagits.
  • Om en prenumeration säljs, eller om avtalet innebär regelbunden leverans av identiska varor, löper tidsfristen från dagen efter att den första försändelsen mottagits.
  • Om köpet består av flera leveranser löper ångerperioden från dagen efter att den senaste leveransen har mottagits.

Ångerfristen förlängs till 12 månader efter utgången av den ursprungliga tidsfristen om säljaren inte före avtalets ingående uppger att det finns ångerrätt och ett standardiserat ångerblankett. Detsamma gäller vid brist på information om villkor, tidsfrister och förfaranden för att utnyttja ångerrätten. Om näringsidkaren tillhandahåller informationen under dessa 12 månader, upphör ångerfristen fortfarande 14 dagar efter den dag då köparen fick informationen.

När du använder ångerrätten måste varan returneras till säljaren utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar från meddelandet om användning av ångerrätten. Köparen täcker de direkta kostnaderna för att returnera varan, om inte annat har avtalats eller om säljaren inte har meddelat att köparen kommer att täcka returkostnaderna. Säljaren kan inte fastställa en avgift för köparens användning av ångerrätten.

Köparen kan försöka eller testa varan på ett ansvarsfullt sätt för att avgöra varans art, egenskaper och funktion, utan att ångerrätten förfaller. Om testning eller testning av varan går utöver vad som är motiverat och nödvändigt, kan köparen vara ansvarig för eventuellt reducerat värde av varan.

Säljaren är skyldig att återbetala köpeskillingen till köparen utan onödigt dröjsmål, och senast 14 dagar från säljarens underrättelse om köparens beslut att utnyttja ångerrätten. Säljaren har rätt att hålla inne betalningen tills han har mottagit varan från köparen, eller tills köparen har lämnat in dokumentation för att varorna har returnerats.

9. Försening och utebliven leverans – köpares rättigheter och tidsfrist för anmälan av anspråk

Om säljaren inte levererar varan eller levererar den för sent enligt avtalet mellan parterna, och detta inte beror på köparen eller köparen, håller köparen enligt reglerna i konsumentkapitel 5 under omständigheterna  betalning , krav  uppfyllelse känsla ,  höjning  avtal och / eller anspråk  ersättning  från säljaren.

Vid krav på standardrättigheter bör meddelandet av bevismässiga skäl vara skriftligt (till exempel e-post).

Uppfyllelse

Köparen kan behålla köpet och kräva uppfyllelse från säljaren. Köparen kan dock inte kräva uppfyllelse om det finns ett hinder som säljaren inte kan övervinna, eller om uppfyllandet kommer att medföra en så stor olägenhet eller kostnad för säljaren att det står i väsentligt oproportionerligt förhållande till köparens intresse av att säljaren uppfyller. Om svårigheterna försvinner inom rimlig tid kan köparen fortfarande kräva uppfyllelse.

Köparen förlorar sin rätt att kräva fullgörelse om han eller hon väntar orimligt länge med att fordras fram.

Lyft

Om säljaren inte levererar varan vid leveransen, ska köparen uppmuntra säljaren att leverera inom en rimlig ytterligare tidsfrist för uppfyllelse. Om säljaren inte levererar varan inom den extra tidsfristen kan köparen häva köpet.

Köparen kan dock häva köpet omedelbart om säljaren vägrar att leverera varan. Detsamma gäller om leverans vid överenskommen tid var avgörande för avtalets ingående, eller om köparen har meddelat säljaren att leveranstiden är avgörande.

Om varan levereras efter den ytterligare tidsfrist som har fastställts av konsumenten eller efter leveranstidpunkten som var avgörande för avtalets ingående, måste kravet på annullering göras inom rimlig tid efter att köparen fick kännedom om leveransen.

Ersättning

Köparen kan kräva ersättning för en liten förlust på grund av förseningen. Detta gäller dock inte om säljaren bevisar att förseningen beror på ett hinder utanför säljarens kontroll som rimligen inte kunde ha beaktats vid tidpunkten för avtalet, undvikits eller övervunnit konsekvenserna av.

10. Defekt i varan – köparens rättigheter och tidsfrist för reklamation

Om det finns ett fel på varan måste köparen inom rimlig tid efter att den upptäcktes eller borde ha upptäckts meddela säljaren att han eller hon kommer att åberopa felet. Köparen har alltid klagat i tid om det händer inom 2 månader. från defekten upptäcktes eller borde ha upptäckts. Reklamationer kan göras senast två år efter att köparen tog över varan. Om produkten eller delar av den är avsedd att hålla betydligt längre än två år är reklamationsperioden fem år.

Om objektet har en defekt och det är inte på grund av att köparen eller köparen, köparen i enlighet med reglerna för konsumenträttsliga, kapitel 6 i omständigheterna  hålla inne betalningen , välja mellan  korrektion  och  omleverans kräver  ett prisavdrag , kräver avtalet höjt och / eller krävt  ersättning   från säljaren.

Reklamationer till säljaren bör göras skriftligen.

Korrigering eller återleverans

Köparen kan välja mellan att göra anspråk på felet eller att korrigera leveransen av liknande varor. Säljaren kan ändå motsätta sig köparens anspråk om genomförandet av fordran är omöjligt eller om säljaren orsakar orimliga kostnader. Korrigering eller återleverans måste ske inom rimlig tid. Säljaren har i princip inte rätt att göra mer än två åtgärdsförsök för samma defekt.

Prisreduktion

Köparen kan kräva en lämplig prissänkning om varan inte rättas eller returneras. Detta innebär att förhållandet mellan reducerat och överenskommet pris motsvarar förhållandet mellan objektets värde i defekt och avtalsmässigt skick. Om det finns särskilda skäl för det kan prisreduktionen istället sättas lika med felets betydelse för köparen.

Lyft

Om varan inte har reparerats eller returnerats kan köparen också häva köpet när felet inte är obetydligt.

11. Säljarens rättigheter vid köparens fallissemang

Om köparen inte betalar eller träffa andra skyldigheter enligt avtalet eller lagen, och det är inte på grund av säljaren eller villkoren för säljaren, säljaren i enlighet med reglerna för konsumenträttsliga, kapitel 9 i omständigheterna  hålla  objektet tillbaka , kräva  fullgörande  av avtalet, kräva att avtalet  höjs  och kräva  ersättning  från köparen. Säljaren kommer också, beroende på omständigheterna, att kunna kräva  ränta vid försenad betalning, inkassoavgift  och en rimlig  avgift för icke hämtade varor .

Uppfyllelse

Säljaren kan behålla köpet och kräva att köparen betalar köpeskillingen. Om varan inte levereras förlorar säljaren sin rätt om han väntar orimligt länge med att göra anspråk framåt.

Lyft

Säljaren kan säga upp avtalet om det föreligger en väsentlig försummelse eller annan väsentlig försummelse från köparens sida. Säljaren kan fortfarande inte ta ut om hela köpesumman har betalats. Om säljaren fastställer en rimlig ytterligare tidsfrist för uppfyllelse och köparen inte betalar inom denna tidsfrist kan säljaren häva köpet.

Ränta på sen betalning / hämtningsavgift

Om köparen inte betalar köpeskillingen i enlighet med avtalet kan säljaren kräva ränta på köpeskillingen i enlighet med förseningsräntelagen. Vid utebliven betalning kan fordran efter föregående meddelande skickas till köparen och kan sedan hållas ansvarig för avgifter enligt inkassolagen.

Avgift för icke hämtade icke förbetalda varor

Om köparen inte samlar in obetalda varor kan säljaren ta ut en avgift för köparen. Avgiften ska som mest täcka säljarens faktiska utgifter för leverans av varan till köparen. En sådan avgift kan inte tas ut för köpare under 18 år.

12. Garanti

Garanti från säljaren eller tillverkaren ger köparen rättigheter utöver de som köparen redan har enligt tvingande lagstiftning. En garanti innebär således inte några begränsningar av köparens rätt att klaga och göra anspråk vid förseningar eller fel enligt punkterna 9 och 10.

13. Personlig information

Den person som är ansvarig för behandling av insamlade personuppgifter är säljaren. Om inte köparen samtycker till något annat får säljaren enligt personuppgiftslagen endast samla in och lagra de personuppgifter som är nödvändiga för att säljaren ska kunna fullgöra skyldigheterna enligt avtalet. Köparens personliga information kommer endast att lämnas ut till andra om det är nödvändigt för säljaren att genomföra avtalet med köparen, eller i lagstadgade fall.

14. Konfliktlösning

Reklamationer riktas till säljaren inom rimlig tid, jfr punkterna 9 och 10. Parterna ska försöka lösa tvister i godo. Om detta inte lyckas kan köparen kontakta den norska konsumentverket för medling. Konsumentverket finns tillgängligt på telefon 23 400 600.

EU -kommissionens klagomålsportal kan också användas om du vill lämna in ett klagomål. Detta är särskilt relevant om du är en konsument som är bosatt i ett annat EU -land. Klagomålet lämnas här:  http://ec.europa.eu/odr .

Sekretesspolicy

Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: https://www.lunelamper.no

Vilken personlig information vi samlar in och varför vi samlar in den

Kommentarer

När besökare publicerar kommentarer på sidan lagras informationen i kommentarsformuläret utöver besökarens IP -adress och besökarens webbläsarversion. Detta görs för att undvika skräpkommentarer.

En anonym textsträng som genereras baserat på din e -postadress (även kallad «hash») kan skickas till Gravatar -tjänsten för att kontrollera om du har ett konto där. Gravatars sekretesspolicy finns här: https://automattic.com/privacy/. Efter att din kommentar har godkänts kommer din profilbild att synas för alla i samband med din kommentar.

Media

Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder som innehåller information om platsen som tagits (EXIF GPS). Besökare på webbplatsen kan ladda ner och hämta sådan information från bilder på webbplatsen.

Kontaktformulär

Småkakor

Om du skriver en kommentar på den här webbplatsen kan du be oss att komma ihåg ditt namn, din e -postadress och din webbplats. Denna information lagras i en cookie och är där för att underlätta för dig. Du behöver inte ange denna information igen nästa gång du lägger upp en kommentar. Dessa kakor upphör att gälla efter ett år.

Om du besöker vår inloggningssida skapar vi en tillfällig cookie för att avgöra om din webbläsare accepterar cookies. Denna cookie innehåller ingen personlig information och försvinner så snart du stänger din webbläsare.

När du loggar in skapas cookies som lagrar din inloggningsinformation och val du har gjort om hur innehåll ska visas. Cookies med inloggningsinformation löper ut efter två dagar, medan de med visningsalternativ varar i ett år. Om du markerar «Kom ihåg mig», sparas din inloggningsinformation i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto försvinner dessa cookies.

Om du redigerar eller publicerar en artikel lagras ytterligare en cookie i din webbläsare. Den här kakan innehåller ingen personlig information, utan bara id: t för artikeln du just redigerade. Den går ut efter en dag.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Artiklarna på denna sida kan innehålla inbäddat innehåll (t.ex. videor, bilder, artiklar, etc.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig på exakt samma sätt som om besökaren hade besökt webbplatsen från vilket det inbäddade innehållet kommer.

Dessa webbplatser kan samla in information om dig, använda cookies, bädda in spårningssystem från tredje part och övervaka vad du gör genom detta inbäddade innehåll. Detta inkluderar också att spåra dina handlingar via det inbyggda innehållet om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen.

Analys

Vi använder google analytics för att analysera besök och statistik.

Vem vi delar din information med

Hur länge vi behåller information om dig

Om du lämnar en kommentar sparas kommentaren och informationen om kommentaren på obestämd tid. Detta för att vi ska känna igen uppföljningskommentarer och godkänna dem automatiskt istället för att ställa dem i en kö där de måste godkännas manuellt av en redaktör.

För användare som registrerar sig på denna webbplats (om det här alternativet finns) lagras också personlig information som de tillhandahåller i sin användarprofil. Alla användare kan när som helst se, redigera och radera sin egen personliga information (utom användarnamn). Webbplatsadministratörerna kan också visa och redigera denna information.

Dina rättigheter angående information vi har om dig

Om du har ett konto på den här webbplatsen eller har lämnat kommentarer kan du begära en exportfil som innehåller den personliga information vi har om dig. Detta inkluderar all information du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort all personlig information vi har om dig. Detta inkluderar inte information som vi måste lagra av administrativa, juridiska eller säkerhetsskäl.

Där vi skickar information om dig

Besökares kommentarer kan kontrolleras genom en automatisk skräpposttjänst.

Din Kontaktinformation

post@lunelamper.no